Juridische informatie en Privacy-beleid

Algemeen

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website www.partyindustries.be. Door gebruik te maken van deze website verbindt u zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven en te aanvaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De teksten, tekeningen, foto's, films, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo's en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren de eigenaar (Vermeulen Yves) van PartyIndustries.be of derden toe. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van de eigenaar (Vermeulen Yves) van PartyIndustries.be de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.
"Party Industries" (logo en naam) is een geregistreerd handelsmerk.

Niet-toegestaan gebruik van de website

U verbindt zich er onder meer toe:

 • De informatie niet wederrechtelijk te gebruiken.
 • Geen zodanig gebruik te maken van de website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of anderszins minder efficiënt wordt gemaakt.
 • De website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, of voor transmissie of posting van illegaal of onrechtmatig materiaal, of van materiaal dat op enige wijze ongepast is (met inbegrip van maar niet beperkt tot materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter).
 • De website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom.
 • De website niet te gebruiken voor posting en transmissie van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden zonder hiervoor een voorafgaandelijke toestemming aan Party Industries te vragen, behalve indien daarom verzocht werd door de ontvanger.
 • Geen gegevensinvoer te doen van onrechtmatige data. Hieronder valt ook foutieve/valse informatie (bv. het aanmaken van onechte evenementen, wedstrijden, ...).

Persoonsgegevens

PartyIndustries.be verzamelt persoonsgegevens die op vrijwillige basis zijn opgegeven en alleen gebruikt zullen worden binnen Party Industries. Deze gegevens zullen op latere basis niet worden doorverkocht aan derden of gebruikt worden voor enige vorm van marktonderzoek, tenzij anders vermeld

Automatisch vergaarde niet-persoonlijke informatie

PartyIndustries.be kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de PartyIndustries.be-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Deze informatie wordt o.a. voor statistische doeleinden en voor de goede werking of verdere verbetering van de website verzameld.

Cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen automatisch zogenaamde 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Deze gegevens helpen ons de site beter af te stemmen op de wensen en voorkeuren van de bezoekers. Met de meeste internetbrowsers kunt u cookies van uw harde schijf verwijderen, cookies afwijzen of een waarschuwing ontvangen vooraleer een cookie geïnstalleerd wordt. Raadpleeg de instructies of help-functie van uw internetbrowser voor meer details. Indien u tijdens een bepaald bezoek aan de site instemt met het gebruik van cookies, kunnen deze cookies eventueel verder worden gebruikt bij volgende verbindingen met de site.

E-mail

Een e-mail met Party Industries als afzender kan vertrouwelijk zijn. Als u een bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht de afzender te informeren en het bericht te wissen. Het is niet toegestaan om een bericht, geheel of gedeeltelijk, zonder toestemming te gebruiken of te verspreiden.
Party Industries sluit elke aansprakelijkheid uit wanneer informatie in een e-mail niet correct, onvolledig of het niet tijdig overkomt, evenals indien er schade ontstaat ten gevolge van deze e-mail. Party Industries garandeert niet dat het bericht vrij kan zijn van onderschepping of manipulatie daarvan door derden of computerprogramma's die worden gebruikt voor elektronische berichten en het overbrengen van virussen, spyware en andere mallware.

Informatie op de website of via e-mail

De informatie, software, producten en diensten ("informatie") die op of via deze website worden aangeboden, kunnen onvolkomenheden van allerlei aard bevatten. Party Industries staat niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid, of nauwkeurigheid van de informatie en het gebruik dat ervan kan worden gemaakt. De informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie. Party Industries (alsook elke persoon of organisatie die namens Party Industries handelt) kan geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de verstrekte informatie aanvaarden. De informatie geeft ook niet noodzakelijkerwijs het officiële standpunt van Party Industries of andere instellingen en organen weer. Party Industries is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, spyware of andere mallware, indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen, zouden voorkomen, en wijst alle aansprakelijkheid af voor enige schade die deze kunnen veroorzaken.
Party Industries behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op elk tijdstip te wijzigen.

Crewleden

U zal de uitgever, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

Links naar andere websites

Deze website kan hyperlinks naar websites of naar webpagina's van derden en andere partijen bevatten, of daar op een andere manier naar verwijzen. Party Industries heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina's en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links door Party Industries houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina's.

Adviezen via de website of e-mail

Indien er via de website of e-mail rechtstreeks of onrechtstreeks adviezen worden gegeven voor het nemen van medische, juridische, financiële of andere persoonlijke of zakelijke beslissingen, dan worden deze adviezen zonder vorm van garantie gegeven en zonder dat de Party Industries vereniging hiervoor aansprakelijk kan gesteld worden. U dient steeds een deskundige ter zake te raadplegen voor bijkomende inlichtingen omtrent het op uw situatie toegespitst advies.

Links naar de PartyIndustries.be site

Het aanleggen van hyperlinks naar de website PartyIndustries.be is slechts toegestaan voor zover deze hyperlinks naar de homepage van de site leiden, of naar de homepage van één of meerdere van onze leden. Deep-linking is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Party Industries. Het gebruik van deze site in sites of elementen van sites van derden (bijvoorbeeld door in-line linking, framing of op enige andere manier) is eveneens verboden.

Paswoorden, beveiligde delen en toegang tot de site

U heeft een paswoord nodig om toegang te krijgen tot bepaalde delen van de site (bijvoorbeeld om een profiel aan te maken). De betreding van deze delen zonder paswoord is strikt verboden. Indien u dergelijk paswoord heeft ontvangen, dient dit paswoord vertrouwelijk en geheim te worden gehouden. U dient Party Industries onmiddellijk in te lichten indien één van uw paswoorden ter kennis komt van anderen dan uzelf, of indien u dergelijk paswoord heeft ontvangen van een partij verschillend van PartyIndustries.be. Elk gebruik dat wordt gemaakt van onze diensten na geldige identificatie met uw paswoord zal worden geacht door u te zijn verricht. Indien Party Industries reden heeft om te geloven dat de veiligheid van de site in gevaar is, kan Party Industries uw paswoord wijzigen (onverminderd al haar overige rechten en verhalen). Party Industries behoud zich tevens het recht voor om, om welke reden ook, de gehele of gedeeltelijke dienstverlening en/of toegang tot de website tijdelijk of permanent op te schorten zonder enige opgave van reden of de gebruiker hiervan vooraf in te lichten, en zonder dat de gebruiker enig recht op schadevergoeding kan doen gelden.

Afspraken, overeenkomsten, regelingen e.d.

Afspraken, overeenkomsten, regelingen e.d. in verband met Party Industries of zijn (crew)leden zijn uitsluitend bestaande en geldig indien er op papier of via e-mail een uitdrukkelijk akkoord is met de organisatie en de Party Industries vereniging.
Zonder goedkeuring van de eigenaar (Yves Vermeulen) van de Party Industries vereniging is geen enkele afspraak, overeenkomst, regeling of dergelijke bestaande of geldig!

Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken

De Belgische wetgeving is van toepassing op deze website met uitzondering van de Belgische doorverwijzingregels uit het Belgisch internationaal privaatrecht.

Party Industries behoudt het recht de disclaimer op elk moment te kunnen aanpassen. Bezoekers en leden van de Party Industries-website dienen akkoord te gaan met de disclaimer of dienen de website onmiddellijk te verlaten.

Woordenlijst

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

 • de webpagina: iedere webpagina waarin de uitgever een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden;
 • de uitgever: de bevoegde uitgever van de webpagina;
 • gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);
 • u: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt;
 • de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;
 • schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.